Terug Gemeenteraad

ma 26/04/2021 - 20:00 Digitaal

Openbaar

Algemeen beleid

Openbare werken

Zorg en welzijn

Financiën

Patrimonium

  • De gemeenteraad keurt de kosteloze overdracht goed van het openbaar domein van de wijk Cardijnlaan - Pastoor Denyslaan van:

    Een perceel grond, gelegen nabij de ‘Cardijnlaan’, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als weg, sectie F - nummer 453/C3 P0000 - en voorheen gekend onder grotere oppervlakte als perceelnummer 453/B3 P0000 -, met een totale oppervlakte volgens kadaster van één hectare vierenveertig are tien centiare (1ha 44a 10ca).

    zoals hierboven vermeld. De ontwerp-akte wordt goedgekeurd.

Ruimtelijke ordening

Cultuur

  • De straatnaam van de straat in het project van De Mandel in de Stegen Akker wordt principieel vastgesteld op'“ELZENLAAN'.
    De vaststelling van deze nieuwe naam zal bij openbare aanplakking ter kennis worden gebracht aan de bevolking, die hun eventuele opmerkingen en bezwaren schriftelijk kunnen indienen.
    Alvorens tot de definitieve beslissing over te gaan zal dit besluit samen met de bescheiden van het open­baar onderzoek aan het advies van de Koninklijke Vlaamse commissie van advies voor plaatsnaamgeving, Provinciale Commissie te Brugge worden onderworpen

Intergemeentelijke Samenwerking

Besloten

Ruimtelijke ordening

Vraagstelling